صورت جلسه انجمن سردرد در14 اسفند ماه 1397

جلسه انجمن سردرد در تاریخ 14 اسفند ماه 1397  ، با حضور اعضای انجمن، سرکار خانم پروفسور منصوره تقا، سرکار خانم دکتر الهام جعفری، سرکار خانم دکتر سمیه ناصر گیوه چی و سرکار خانم دکتر مریم ابوالحسنی برگزار گردید و موضوعات زیر در جلسه عنوان شد

ارائه مقالع تحت عنوان “Secondary Headache”، توسط سرکار خانم دکتر گیوه چی

نظرخواهی در مورد پوستر کنگره سردرد مهر 1398

طرح های پیشنهادی جهت کارهای تحقیقاتی

تعیین عنوان سخنرانی در جلسه اردیبهشت ماه 1398 : Exertional Headache توسط سرکار خانم دکتر ابوالحسنی

بررسی برنامه کنگره سردرد مهر 1398

پذیرش Abstract ها ی ششمین کنگره بین المللی سردرد ایران

عضویت در انجمن سردرد آسیا-اقیانوسیه

تعیین اعضای پیشنهادی کمیته اجرایی و علمی ششمین کنگره بین المللی سردرد ایران